top of page

Termeni și condiții generale

Politică de confidențialitate

GDPR

Politică Cookies

Acești Termeni și Condiții vor reglementa utilizarea de către dumneavoastră a acestui site, care poate fi găsit la www.alincirdei.com. Nu veţi folosi acest site web în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii şi Condiţiile, atunci veți fi nevoit să încetaţi imediat utilizarea website-ului.

Numele managerului de date și detaliile de contact:
Numele operatorului: Cîrdei Alin Dorin P.F.A 
Adresă: Str. Moise Doboșan 113A, Timișoara
Adresă de e-mail: cirdei.alindorin@gmail.com
Numărul de telefon al operatorului: 0040758381838

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. 
CÎRDEI ALIN-DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, având sediul în STR. MOISE DOBOȘAN, NR.113A, Timișoara, Timiș, cod de identificare fiscală 43733838, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. F35/187/2021 ("CÎRDEI ALIN-DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică”) este să detalieze modul în care CÎRDEI ALIN-DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.


DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE 
Contactarea utilizatorului
Contactarea utilizatorului
Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.
Scopul prelucrării    Temeiul legal
Contactarea utilizatorului în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate    Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)  

Contul de utilizator
Crearea contului de utilizator
Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.
Scopul prelucrării    Temeiul legal
Crearea contului de utilizator    Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD)  

Completarea profilului de utilizator
Date cu caracter personal prelucrate: imagine.
Scopul prelucrării    Temeiul legal
Completarea profilului de utilizator    Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)  

Marketing (Newsletter, promoții, oferte)
Mesaje comerciale
Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.
Scopul prelucrării    Temeiul legal
Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării serviciilor companiei    Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD)  

Soluționarea disputelor
Probleme litigioase
Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de domiciliu.
Scopul prelucrării    Temeiul legal
Apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice    Interesul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim al companiei de a apăra drepturile sau interesele legitime ori de a susține pretențiile rezultate sau aflate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului sau în vederea exercitării dreptului la apărare în ipoteza inițierii unor proceduri litigioase împotriva companiei.

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică.


DESPRE TEMEIURILE LEGALE
Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.
În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.


SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sursa Datelor cu Caracter Personal este: utilizatorul online. 


PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.  


DURATA DE PRELUCRARE
Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare:
Operațiunea    Durata
Contactarea utilizatorului    durata necesară soluționării cererii

Crearea contului de utilizator    durata existenței contului

Completarea profilului de utilizator    durata existenței contului

Mesaje comerciale    până la momentul retragerii consimțământului

Probleme litigioase    durata necesară soluționării disputei

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.


TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, autorități ale statului.
Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. 


SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal. 
DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere. 
Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. 
Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal. 
Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.
Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.
Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, CÎRDEI ALIN-DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.
Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.
Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.
Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: cirdei.alindorin@gmail.com.


CONTACT
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: cirdei.alindorin@gmail.com.

POLITICĂ  DE COOKIES

Scopul acestei politici de cookies („Politică de Cookies”) este de a informa utilizatorii cu privire la modul în care CÎRDEI ALIN-DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, având sediul în STR. MOISE DOBOȘAN, NR.113A, Timișoara, Timiș, cod de identificare fiscală 43733838, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.F35/187/2021 ("CÎRDEI ALIN-DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ", "noi"), utilizează cookies pe site-ul [SITE] („Site-ul”).
Această Politică de Cookies se completează cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de prelucrare a datelor”) și cu termenii și condițiile Site-ului.

 

Ce este un cookie?

Cookie („browser cookie” sau „HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitarea emisă de către un server unui browser (ex: Chrome, Microsoft Edge).
Cookie-urile nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică personal utilizatorii de internet. Un cookie este format din nume și conținut, durata de existență a acestuia fiind determinată, putând fi accesat din nou de server în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat serverului.

 Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

  • Analiză a performanței site-ului

  • Analiză a vizitatorilor

  • Publicitate

Ce tip de cookie-uri sunt folosite de acest site?

  1. Essential Cookies- Aceste cookie-uri permit funcționalități de bază, cum ar fi securitatea, verificarea identității și gestionarea rețelei. Aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate.

  2. Marketing Cookies- Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a urmări eficiența publicității pentru a oferi un serviciu mai relevant și pentru a oferi reclame mai bune pentru a se potrivi intereselor dvs.

  3. Functional Cookies- Aceste cookie-uri colectează date pentru a reține alegerile pe care utilizatorii le fac pentru a le îmbunătăți și a oferi o experiență mai personalizată.

  4. Analytics Cookies- Aceste cookie-uri ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul nostru web, să descoperim erori și să oferim o analiză generală mai bună.

Cookie-uri plasate de terți
În general, cookie-urile pot fi instalate de către administratorul site-ului accesat de utilizator (așa-numitele cookie-uri proprii) sau de alte site-uri web (așa-numitele module cookie-uri instalate de terți). Această Politică de Cookies nu acoperă utilizarea cookie-urilor de către astfel de terțe părți și pentru mai multe informații despre acele cookie-uri, vă rugăm să accesați politicile lor de cookies.

 

De ce sunt cookie-urile importante?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele pagini ale anumitor site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

 

Restricționarea și ștergerea cookie-urilor

Dacă doriți, puteți restricționa sau șterge cookie-urile utilizând setările browser-ului. Puteți refuza doar cookie-urile care nu sunt strict necesare pentru fucționarea Site-ului. De asemenea, în cazul în care setările cookie-urilor restricționate pe dispozitivul dumneavoastră, nu veți mai putea folosi toate funcțiile Site-ului nostru.Pentru a modifica setările browser-ului, puteți accesa secțiunea „Ajutor” din browser-ul dumneavoastră.

 

More about cookies.

bottom of page